دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر،بهترین مرکز مشاوره در اسلامشهر،مشاوره خانواده در اسلامشهر،دکتر مشاور در اسلامشهر،روانشناس خوب در اسلامشهر

دکتر سید حبیب اله هاشمی

متخصص روان شناسی سلامت (Ph.D)

روان شناس بالینی (M.A)

روان درمانگر و مشاور - مدرس دانشگاه

Dr.S.habib A. hashemi

(Health psychologist (PH.D

(Clinical psychologist (M.A

Psycho therapist

درباره من :
  • صفحه اصلی
  • دانشجویان
  • مراجعین
  • خدمات
  • گالری تصاویر
  • آموزش
  • متخصصان مرکز

مرکز مشاوره و روانشناسی زرافشان-اسلامشهر

مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده-اسلامشهر

نمونه سوالات روانشناسی یادگیری

1-تمییز بین یادگیری و عملکرد بر اساس کدام یک از اصطلاحات زیر است؟

1-تمرین و تجربه                      2-تقویت                              3-نسبتا پایدار                              4-بالقوه

 

2-در تعریف یادگیری از دیدگاه شناختی کدام یک از عناصر زیر مهم است؟

1- محرک                                 2- درون داد                           3- پاسخ                                      4- نحوه پردازش

 

3-کدام یک از نظریه های زیر جزو نظریه های مبتنی بر خرد گرایی به حساب می آید؟

 1) پردازش اطلاعات                       2)  تولمن                                  3) بندورا                                    4) هال

 

4-کدام یک از مکاتب روان شناسی به دو گانه نگری ذهن و بدن اعتقاد دارند؟

1) رفتارگرایان                         2) مکتب گشتالت                           3) ساخت گرایان                        4) پردازش اطلاعات

 

5-از نظر روان شناسان شناخت گرا در یادگیری چه چیزی آموخته میشود؟

1-ساخت های شناختی                2-عادت                              3-تداعی بین S-R                 4 – رابطه محرک و پاسخ

 

6- نیرومندی یوند بین محرک و پاسخ به کدام یک از قوانین ثرندایک اشاره دارد؟

1-  اثر                              2- آمادگی                                    3- تمرین                                 4- جای گشت تداعی

7-کدام یک از اصول زیر در ارتباط با انتقال یادگیری است؟

1- پاسخ چند گانه              2- آمایه یا نگرش                      3-  غلبه عناصر                             4- پاسخ از راه قیاس

 

8-طبق نظر ثرندایک در آموزش و پرورش باید:

1) طبق انضباط صوری عمل شود                                                                      2) باید از روش سخنرانی استفاده کرد              

   3)   از نظریه ی عناصر همانند استفاده کرد                                                        4) آموزش به صورت انفرادی صورت گیرد.

9-وقتی که چندین بار CS بدون UCS ارائه گردد چه پدیده ای رخ میدهد؟

1-تمییز محرک                       2- بازگشت خود به خودی                     3-تعمیم محرک                           4-خاموشی

ج

10- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر تفاوت بین شرطی سازی کلاسیک و شرطی سازی وسیله ای است.

1-تفاوت در محرک ها                    2-ترتیب ارائه محرک و پاسخ                   3-خاموشی                   4- عدم تعمیم پاسخ

 

11- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های پاسخ در شرطی سازی کلاسیک است؟

1-صدور پاسخ- خودکار بودن پاسخ                                                             2- تقویت کنندگی پاسخ- صدور پاسخ                         

 3- غیر ارادی بودن- فراخوانی پاسخ                                                             4- فراخوانی پاسخ- خودکار بودن پاسخ

 

12- طبق اولین اصل موضوع هال r (آر کوچک) معرف چه چیزی است؟

1- تحریک بیرونی                  2-رد محرک                       3- شلیک نورون های حرکتی                          4- پاسخ

 

13- از نظر هال مهم ترین دلیل خاموشی چیست؟

1- بازداری                    2- عدم تقویت و بازداری                    3- باز داری و گذشت زمان                 4- فقدان تقویت

 

14- تغییر سریع عملکرد به دنبال تغییر در مقدار تقویت را چه می گویند؟

1- اثر کرسپی                  2- انگیزش تشویقی                  3- پویایی شدت محرک                     4-محرک های وابسته با سائق

 

15- گاتری با ثرندایک در کدام یک از اصول زیر اختلاف اساسی دارد؟

1- قانون تمرین                        2- قانون جابجایی تداعی                    3- قانون اثر                        4- قانون آمادگی

 

16- از نظر گاتری فراموشی یادگیری به چه دلیل رخ میدهد؟

1-تداخل                           2-فقدان تقویت                         3-گذشت زمان                                4-باز داری پس گستر

 

17- نظریه میدانی از کیست؟

1- کهلر                                2- کافکا                                     3-ورتهایمر                                          4- لوین

 

18- در نظریه گشتالت انگیزش به چه معناست؟

1-عدم تعادل                             2-کسب پاداش                                    3-درک مسئله                             4- کسب بینش

 

19- کدام یک از گزینه های زیر از علل فراموشی نیست؟

1- گذشت زمان          2- از بین رفتن ردهای حافظه                 3- تغییر مسیر ردهای حافظه              4-جذب ردهای حافظه

 

20- از نظر تولمن رفتار باید به صورت ............. مطالعه شود

1) جزئی و دقیق                             2) یکپارچه و کلی                          3) انقباض های ماهیچه ای                   4)  خرد تر

 

21-از نظر تولمن در یادگیری به جای یادگیری پاسخ چه چیزی یاد گرفته میشود؟

1-انتظارات                                 2-عملکرد                                           3-قصد                                        4- مکان

 

22-تمایل آموخته شده بین یک شی خاص با شی خاص دیگر بیانگر کدامیک از اقسام یادگیری است؟

1-باورهای هم ارز                        2-انتظارات میدانی                           3-نیرو یابی                          4-تمییز سایق

 

23-کدامیک از رفتارهای زیر یک رفتار پاسخگر است؟

1-ترمز زدن اتومبیل                    2- پرخاشگری کردن                        3-ترشح بزاق                              4-ترس از زلزله

 

24-کدامیک از تقویت کننده های زیر تقویت کننده مثبت نخستین به حساب نمی آید؟

1- آب                                      2-غذا                                          3-تماس جنسی                                  4-پول

25-مهمترین انتقاد چامسکی به اسکینر در ارتباط با رفتار کلامی چه بوده است؟

1)عدم توجه به ابعاد ژرف ساخت زبان                                                              2) عدم استفاده از روش های آزمایشگاهی                         

  3) فقدان دقت در ثبت داده ها                                                                    4) عدم توجه به مراحل زبان

26-از نظر بندورا یادگیری مشاهده ای .............. است.

1-نوعی تقلید                         2- فراتر از تقلید                       3- نوعی الگو برداری                4- نوعی نسخه برداری

27-از نظر بندورا عامل تعیین کننده رفتار چه چیزی است؟

1-  فرد                                 2- محیط                                   3-  رفتار فرد                             4-هر 3 گزینه

 

28-از نظر بندورا اخلاق چگونه شکل میگیرد؟

1) به صورت ذاتی              2) اکتسابی و از طریق الگو          3 ) از طریق پاداش و تنبیه                4) از طریق تجربه شخصی

 

29-آخرین جزء یک حلقه پسخوراند چه چیزی است؟

1-درون داد                            2-برون داد                            3-ارزش مرجع                             4-  مقایسه گر

 

30- به مقایسه ی درون داد با حالت مطلوب یا نوعی معیار چه میگویند؟

1-مکانیسم فرمان یار                  2- طرح واره                            3- پردازش                                   4- پسخوراند

 

31- از جمله وجود اختلاف بین رایانه و انسان عبارت است از:

1- عدم توانایی دریافت اطلاعات از محیط                                                      2- عدم قابلیت دستکاری اطلاعات   

 3- فقدان رفتارهای برون دادی                                                                    4- عدم توانایی پردازش موازی از سوی رایانه

 

32- کدامیک از شیوه های زیر متداول ترین روش یادگیری به حساب می آید؟

1- شکل گیری ساختار               2- افزایش یادگیری                      3- دقیق شدن                     4- یادگیری از راه قیاس

 

33- کدامیک از گزینه های زیر از گام های یادآوری موفقیت آمیز نیست؟

1- اکتساب                             2- رمز گردانی                                3- یاد داری                                    4- بازیابی

 

34- مهمترین ویژگی حافظه کوتاه مدت کدام است؟

1-اندوزش محدود               2-رمز گردانی ناقص                  3- باز یابی کوتاه مدت                         4- بازیابی محدود

 

35-از نظر ابینگهوس مهمترین دلیل فراموشی چیست؟

1) گذشت زمان                      2) تداخل                             3) سرکوبی                                    4) عوامل عاطفی و هیجانی

36- مهمترین انتقادی که از نظام حافظه کاری شده است کدام است؟

1- غیر علمی بودن آن                                                                       2- مبهم بودن واحد اجرایی مرکزی         

3- عدم توجه به مرور کلامی                                                              4- بی توجهی به الگو های بدست آمده از آسیب مغزی

 

37-از نظر تالوینگ حافظه ی مفاهیم عمومی و اصول و پیونهای آن ها چه نوع حافظه ای است؟

1- حافظه رویدادی             2- حافظه معنایی                      3- حافظه  رویه ای                          4- حافظه ادراکی

 

38- سطح پردازش بر حافظه ی نا آشکار چه تاثیری دارد؟

1-بی تاثیر است                 2- کاملا موثر است                 3- به نوع رمز گردانی بستگی دارد            4- به زمان وابسته است

 

39-کدامیک از عوامل زیر در حافظه برتر موثر نیست؟

1-رمز گردانی معنا دار                     2- ساختار بازیابی                     3-تسریع                           4- تمرکز بر گذشته

 

40- در ارزیابی حافظه روزمره کدامیک از گزینه های زیر مناسب تر است؟

1- یادآوری مجموعه ای از اعداد                                                              2- یادآوری تعدادی لغات

3- یادآوری محل دسته کلید در منزل                                                      4- یادآوری دروس خوانده شده

 

                                                                                                                                 موفق باشید  -  هاشمی

 

لینکهای پربازدید:

مشاوره ازدواج در اسلامشهر

دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر

 مرکز مشاوره خوب در اسلامشهر

 بهترین روانشناس در اسلامشهر

مشاور زناشویی در اسلامشهر 

 

دسته بندی دانشجویان: 

مراجعین

مراجعین 1


مراجعین ارجمند
عنایت داشته باشید که هرگونه تغییر در برنامه درمانی
و حضور بنده علاوه بر آنکه توسط منشی کلینیک
به حضورتان اطلاع داده می شود در این بخش سایت نیز
درج می گردد

 

خدمات


خدمات