دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر،بهترین مرکز مشاوره در اسلامشهر،مشاوره خانواده در اسلامشهر،دکتر مشاور در اسلامشهر،روانشناس خوب در اسلامشهر

دکتر سید حبیب اله هاشمی

متخصص روان شناسی سلامت (Ph.D)

روان شناس بالینی (M.A)

روان درمانگر و مشاور - مدرس دانشگاه

Dr.S.habib A. hashemi

(Health psychologist (PH.D

(Clinical psychologist (M.A

Psycho therapist

درباره من :
  • صفحه اصلی
  • دانشجویان
  • مراجعین
  • خدمات
  • گالری تصاویر
  • آموزش
  • متخصصان مرکز

مرکز مشاوره و روانشناسی زرافشان-اسلامشهر

مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده-اسلامشهر

نمونه سوالات انگیزش و هیجان

 

                 1-نظریه سایق انگیزش مربوط به چه کسی است؟توضیح دهید.( 2)

                  2-از نظریه های انگیزش چهار مورد را نام ببرید(غیر از نظریه سایق).( 2)

                  3-نیازهای اعلام شده توسط مازلو چند گروه هستند؟نام برده و انواع هر کدام را نام ببرید.(3)

                 4- گروه تی و روش تابا را توضیح دهید.(2)

                  5-فرمول راتر درمورد یک رفتار را نوشته و اجزای آن را معین کنید.(2)

                  6-گرایش به پیشرفت و پرهیز از شکست  از چه مولفه های تشکیل شده اند با فرمول نوشته و نام گذاری کنید.(2)

                  7-  از نظر واینر چهار بعد مفهوم موضع قدرت کدام اند؟

                             الف- توانایی-کوشش-کنترل-بخت واقبال                                                           ب- توانایی-کوشش-دشواری کار-کنترل 

                              ج- توانایی-کوشش-دشواری کار-بخت واقبال                                                      د- توانایی-کنترل -دشواری کار- بخت واقبال

 

                  8- چه کسی قدرت را مهمترین پدیده روانی میداند؟

                              الف- آدلر                                          ب-نیچه                                   ج- راتر                                   د- رنه دکارت

                  9-رابطه هوش وآفرینندگی و اضطراب چگونه است؟

                           الف- هوشبهر با آفرینندگی منفی وبا اضطراب منفی                              ب- هوشبهر با آفرینندگی مثبت وبا اضطراب منفی        

                           ج- هوشبهر با آفرینندگی منفی وبا اضطراب مثبت                                 د- هوشبهر با آفرینندگی مثبت وبا اضطراب مثبت   

                    10- کدام دو گزینه باهم رابطه ی منفی دارند؟

                           الف- پیشرفت تحصیلی وکنجکاوی   ب- کنجکاوی و آفرینندگی      ج- کنجکاوی واضطراب          د- هوشبهر و کنجکاوی

                    11- کدام اصطلاح همان پویندگی در راه شناخت است؟

                                      الف-هوش                          ب- کنجکاوی                           ج- آفرینندگی                             د-پیشرفت

                    12- در بین انگیزه های زیرکدام یک در بسیاری از گونه های جانداران از بقیه قوی تر است؟

                                       الف-انگیزه جنسی             ب-  انگیزه گرسنگی                   ج- انگیزه تشنگی                      د-مراقبت از فرزندان

               13- مرکز سیری در کجای مغز قرار دارد؟

                                       الف- هیپوتالاموس جانبی              ب- هیپوتالاموس میان بطنی           ج- تالاموس          د- هیپوتالاموس قدامی

                  14  - هورمون کوله سیستوکینین که دریافت کننده حس سیری است از کجا ترشح میشود؟

                                     الف-دیواره  اثنی عشر                 ب-دیواره معده               ج- مخاط های روده فوقانی                      د-مری

                15- جمله های درست و غلط را مشخص کنید.

 

A                         - افرادی که دارای انگیزه کمی هستند و از شکست می پرهیزند خطرهای متوسط را ترجیح میدهند.    درست  c            غلط      c

B                         b-اضطراب باعث ایجاد مشکل در یاد گیری جدول ضرب میشود.   درست c                    غلط c

C                         c-ناهماهنگی شناختی از اصل استواری شناختی است.    درست c                      غلط c

D                         d-عواطف یادگیری معنی دار را کاهش میدهد .    درست c                           غلط c

E                          e  -زنان در انگیزه های مربوط به موقعیت زناشویی  و اجتماعی نمره بهتری میگیرند.     درست c                      غلط c

F                           f  -اضطراب خصیصه بیانگر تفاوتهای فردی برای مضطرب شدن است.     درست c                        غلط c

                                                                                                                                                      موفق باشید- هاشمی

 

صفحات بیشتر دیده شده:

دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر

بهترین دکتر روانشناس در اسلامشهر

 بهترین مشاور در اسلامشهر

 روانشناس خوب در اسلامشهر

بهترین مرکز مشاوره در اسلامشهر

 

دسته بندی دانشجویان: 

مراجعین

مراجعین 1


مراجعین ارجمند
عنایت داشته باشید که هرگونه تغییر در برنامه درمانی
و حضور بنده علاوه بر آنکه توسط منشی کلینیک
به حضورتان اطلاع داده می شود در این بخش سایت نیز
درج می گردد