دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر،بهترین مرکز مشاوره در اسلامشهر،مشاوره خانواده در اسلامشهر،دکتر مشاور در اسلامشهر،روانشناس خوب در اسلامشهر

دکتر سید حبیب اله هاشمی

متخصص روان شناسی سلامت (Ph.D)

روان شناس بالینی (M.A)

روان درمانگر و مشاور - مدرس دانشگاه

Dr.S.habib A. hashemi

(Health psychologist (PH.D

(Clinical psychologist (M.A

Psycho therapist

درباره من :
  • صفحه اصلی
  • دانشجویان
  • مراجعین
  • خدمات
  • گالری تصاویر
  • آموزش
  • متخصصان مرکز

مرکز مشاوره و روانشناسی زرافشان-اسلامشهر

مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده-اسلامشهر

نمونه سوالات روانشناسی عمومی 2

1-طبق تعریف سایمون و نیوئل (درکی که فرد از مسئله خاصی دارد) چه نامیده می شود؟

1-حل مسئله                                  2-فضای مسئله                                     3-بازنمایی مسئله                                  4- موارد 2 و 3

 

2- راهبردهایی که راه حل مسئله را تضمین می کنند چه نام دارند؟

1-اهداف فرعی                          2- روشهای اکتشافی                                         3- آمایه ذهنی                                4- الگوریتم ها

 

3- در مورد قضاوت و تصمیم گیری کدام گزینه درست است؟

1-تصمیم گیریها بر اساس میزان دقت سنجیده می شوند                                          2- قضاوت ها بر اساس میزان دقت سنجیده میشوند          

 3- قضاوت ها بر اساس پیامد های بالقوه شان سنجیده میشوند                                 4- تصمیم گیریها پیامد مستقیمی دارند

 

4- کدام گزینه از ویژگیهای زبان نمی باشد؟

1- نمادین بودن                                2- بی معنی بودن                                   3- زاینده بودن                               4-نظام مند بودن

 

5- کدام مورد از سیستم ثانویه زبان می باشد؟

1- شنیدن                                        2-گفتن                                           3 - نوشتن                                             4- گوش دادن

 

6- دیدگاه فطری یادگیری زبان مربوط به کدام دانشمند است؟.

1- فروید                                          2- اریکسون                                    3- پیاژه                                                4- چامسکی

 

7- در تعریف  انگیزش کدامیک به چشم نمی خورد؟

1- زمان                                         2- هدف                                                 3- جهت                                               4-شدت

 

8- نظریه تعادل حیاتی مربوط به کدام دانشمند است؟

1- کنن                                      2- وودورث                                           3- ویلیام جیمز                                            4 - فروید

 

9- مکان گیرنده مغزی لپتین در کجا قرار دارد؟

1- هیپوتالاموس بطنی میانی                        2- هیپوفیز میانی                               3- هیپوتالاموس جانبی                 4- موارد 1 و 3

 

10- کدامیک از موارد زیر  از انگیزه های اجتماعی تعریف شده  موری  محسوب نمی شود؟

1- انگیزه پیشرفت                             2- پیوند جویی                                    3- انگیزه جنسی                                  4- پرخاشگری

 

11- مک للند  نیاز به پیشرفت  را با چه ابزاری سنجید؟

1- MMPI                             2-  آزمون رورشاخ                                3- TAT                                          4-   آزمون 16 عاملی

 

12- کدام مود پنج ویژگی مشترک تعاریف مختلف شخصیت است؟

1- کلیت-یکپارچگی-پویش-پایداری- تفرد                                                           2- جامعیت-یکپارچگی-پویش-پایداری- تفرد             

 3- کلیت-یکپارچگی-پویش-ناپایداری- تفرد                                                         4- کلیت-یکپارچگی-پویش-پایداری- تجمع                                            

 

13- کسی که از دست نیروی پرخاشگری خود به مشت زنی روی می آورد از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می کند؟

1- جابجایی                                2- والایش                                           3- بازگشت                                                 4-دلیل تراشی

 

14- تثبیت شدن در کدام مرحله ی روانی- جنسی رشدی فروید منجر به ویژگی های شخصیت وسواسی می شود؟

1- دهانی                                     2- مقعدی                                             3- احلیلی                                                 4- ادیپی

 

15- اصطلاحات عقده کهتری- الکترا-ناهشیار شخصی به ترتیب مربوط به کدام دانشمندان است؟

1- یونگ-آدلر-فروید                      2- آدلر- یونگ-فروید                         3- آدلر-فروید-یونگ                      4- فروید- آدلر- یونگ

 

16-کدام نظریه پرداز شخصیت را یکپارچگی پایگاه های سازمان روانی می داند؟

1- مشیل                                            2- اسکینز                                              3- فروید                                         4- پیاژه

 

17- کدام اصطلاح از مفاهیم مشترک پیاژه و فروید است؟

1- هوشیاری                                          2-ناهوشیاری                                     3- بن                                           4- نمادگرایی

 

18- کدام گزینه جزو ویژگی های افراد شکوفا محسوب می شود؟

1- داشتن تجربه های اوج                        2- حالات عارفانه                            3-پیگیری اهداف                        4-  همرنگی با جامعه

 

19- طبق نظر سلیه ورزش و مرگ همسر بترتیب جزو کدام محسوب می شوند؟

1- دی استرس-دی استرس                 2- یوسترس-دی استرس                  3- یوسترس-یوسترس                  4-دی استرس-یوسترس 

  

20- سر سختی روانی شامل کدام ویژگی هاست؟

1- مبارزه جویی-اراده قوی-حس کنترل                                                                       2- تعهد-اراده قوی- حس کنترل

3- تعهد-مبارزه جویی-حس کنترل                                                                               4- تعهد-انسجام-حس کنترل

 

 

 

 

                                                                                          توفیق شما را خواهانم

                                                                                           سید حبیب اله هاشمی

 

مطالب با بازدید زیاد:

بهترین دکتر مشاور در اسلامشهر

مرکز مشاوره خوب در اسلامشهر

دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر

روانشناس خوب در اسلامشهر

بهترین روانشناس در اسلامشهر

دسته بندی دانشجویان: 

مراجعین

مراجعین 1


مراجعین ارجمند
عنایت داشته باشید که هرگونه تغییر در برنامه درمانی
و حضور بنده علاوه بر آنکه توسط منشی کلینیک
به حضورتان اطلاع داده می شود در این بخش سایت نیز
درج می گردد

 

خدمات


خدمات